منشور اخلاقی مدیران کارکنان سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین

 

ما مدیران و کارکنان سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین قصد داریم با رعایت موارد زیر اخلاق حرفه ای رادر فعالیتهای خود رعایت نماییم .

*با هدف خدمت به مردم و با حفظ آراستگی در محل کار خود حاضر شویم .

* با استفاده از دانش روز و فناوریهای نوین ، سعی در افزایش بازده خدمات داشته باشیم .

* همگام با خدمت به مردم ، در جهت بهبود وضعیت محیط زیست تلاش کنیم .

* در انجام وظایف اداری پشتکار و جدیت داشته باشیم .

* وظایف محوله و کارمراجعین را با دقت و در حداقل زمان ممکن انجام دهیم .

* در مواجهه با ارباب رجوع ، رعایت ادب ، نزاکت و متانت را بنماییم .

* به خواسته های ارباب رجوع توجه کرده و هنگام پاسخگویی به کار دیگری نپردازیم .

* نسبت به یادگیری و کسب اطلاعات برای پاسخگوئی به مراجعین تلاش کنیم .

* مراجعینی را که اشتباهاً به مامراجعه می کنند ، با کمال ادب و احترام به فرد یا قسمت مربوطه راهنمایی کنیم .

* از نظرات و انتقادات ارباب رجوع استقبال و از آن جهت بهبود وضعیت کاری خود استفاده نماییم .

* در صورت ضرورت با هماهنگی مسوولین مربوطه و تعیین فرد جانشین محل کار خود را ترک نماییم .

* در محیط اداری از استعمال دخانیات و اعمال دیگری که موجب خدشه دار شدن حقوق سایرین می گردد اجتناب کنیم .

سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین