تاریخچه تشکیل سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین

توسط شهرداری ورامین و با حمایت های معنوی شورای اسلامی شهر ورامین ، سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین در سال 1390 با هدف بهبود وضعیت نظافت شهری و ارتقاء مدیریت پسماندها در شهر ورامین تشکیل گردید.

قبل از این تاریخ این خدمات توسط شهرداری های نواحی چهارگانه و تحت مدیریت حوزه معاونت خدمات شهری ارائه می گردید.

شایان ذکر است، سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین یکی از ارگان های تخصصی پسماندها در کشور، در زمینه اجرای کلیه عناصر موظف و امور پشتیبانی مدیریت پسماندها به صورت واحد می باشد.

مأموريت سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جداسازی، ذخیره سازی، جمع آوری، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندهای عادی و جزء ویژه و آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه، بر اساس قانون مدیریت پسماندها مصوب سال 1383 و آئین نامه اجرایی آن و همچنین نظافت شهری در محدوده و حریم شهر ورامین با توجه خاص به نظرات خدمات گیرندگان و جلب مشارکت آنان است.