به استناد آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم مورخه 1397/12/05 در روزنامه تفاهم این سازمان در نظر دارد با انتشار اسناد اجراي پروژه انتقال برق به مرکز دفن پسماندهای چرمشهر، با مشخصات و شرايط ذیل الذکر جهت مطالعه اشخاص حقوقی که در وبسایت سازمان درج شده است دریافت نموده و از طریق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقی ذیصلاح واگذار نماید . لذا مقتضی است مناسب ترین قیمت پيشنهادي خود را كتباً با مهر و امضاء اعلام نمائيد .


 

 دریافت فایل مناقصه پروژه انتقال برق

( صرفا فقط جهت مطالعه اشخاص حقوقی )

 

دریافت فایل دعوت نامه

دریافت فایل پیوست