تعريف پسماندهاي صنعتي

پسماندهاي صنعتي به مواد يا تركيباتي از پسماندها اطلاق مي شود كه توان تخريب يا آسيب رساني به سلامت و بهداشت انسان را داشته باشند . چنين موادي مي توانند داراي يك يا چند خاصيت زير باشند :

1) در طبيعت پايدار و از نظر بيولوژيكي در محيط تجزيه ناپذير باشند.

2) براي موجودات زنده كشنده باشند.

3) داراي اثر تجمعي يا آثار مخرب باشند.

4) قدرت انبساط بيولوژيكي داشته باشند.

تعريف پسماندهاي خطرناك

بطور كلي به مواد يا تركيباتي خطرناك نسبت داده مي شود كه داراي يك يا چند ماده با خواص زير باشند :

1) مواد منفجر شونده

2) مواد اكسيد كننده

3) مواد مشتعل شونده

4) مواد محرك و سوزش آور

5) مواد زيان آور

6) مواد سرطان زا

7) مواد خورنده

8) مواد عفونت زا

9) موادي كه بر اثر تماس با آب و هوا قادر به آزادسازي گازهاي سمي يا گازهاي خورنده باشند

ويژگي هاي زباله هاي صنعتي و خطرناك

1)    به سادگي تجزيه پذير نيستند و مي توان گفت تقريباً پايدارند .

2) اگر شرايط محيطي مناسب باشد تكثير مي شوند و درصد انتشار آلودگي را نيز بالا مي برند.

3) به صورت گاز ، جامد يا مايع هستند و به علت كميت غلظت يا كيفيت فيزيكي ،‌ شيميايي و بيولوژيكي مي توانند باعث ازدياد و مرگ و مير و بروز ناراحتي هاي مختلف گردند .

4) خاصيت انفجاري دارند .

5) خاصيت اشتعالي دارند .

6) اشعه زا بودن يا راديواكتيويته

7) خاصيت شيميايي داشتن

دو نكته مهم در جمع آوري پسماندهاي صنعتي

- اگر به صورت مايع باشند ،‌ نبايد وارد شبكه جمع آوري فاضلاب شهري شوند .

- اگر خاصيت انفجاري و اشتعالي داشته باشند بايد كاملاً جداگانه از ساير پسماندهاي صنعتي جمع آوري گردند .

چند مثال از پسماندهاي صنعتي توليدي منازل

مركب ها و رنگهاي نقاشي ، ضدعفوني كننده ها ، مواد شيميايي عكاسي ، سفيدكننده ها ، چسبها ،‌ پاك كننده هاي اجاق گاز ، حشره كشها ، سم ها ،‌لامپ مهتابي ، باطريهاي سربي ، تورهاي روشنايي ، تقريباً همه صنايع ، پسماندهاي خطرناك توليد مي كنند . صنايع شيميايي با توليد بيش از 60%‌ اينگونه پسماندها در رتبه اول قرار دارند  پس از آنها ، صنايع فلزي با تولید10% ،‌ صنايع پتروشيمي 5% ، صنايع الكتريكي 3%  و صنايع كاغذسازي 3% پسماندهای صنعتی را ایجاد می کنند .

دسته بندي پسماندهايي كه در طراحي سيستم مديريت پسماندهاي خطرناك قابل استفاده است:

1- پسماندهاي قابل بازيافت

2- انواع پسماندهاي قابل احتراق و سوزاندن

3- پسماندهايي كه مي توان آنها را سم زدايي كرد

4- تصفيه پسماندهاي حاوي فلزات سنگين همراه با اسيدها يا قلياها

5- پسماندهايي كه قبل از تصفيه نياز به جداسازي يا بررسي ويژه دارند

6- پسماندهاي زيانباري كه نمي توان آنها را با روش هاي معمول تصفيه نمود

7- پسماندهاي قابل دفن در زمين