سازماندهی و بهینه سازی سایت دفن زباله واقع در منطقه چرم شهر

سازماندهی و بهینه سازی سایت دفن زباله واقع در منطقه چرم شهر با اعتبار بالغ بر 500 میلیون ریال آغاز شد.

خاطر نشان می گردد با توجه به مشکلات زیست محیطی ایجاد شده در منطقه فوق ساماندهی این مرکز به عنوان اولویت اول سازمان مورد توجه مسئولین شهرداری و شورای محترم اسلامی شهر بوده که در فاز اول با مبلغ مورد اشاره توسط سازمان مدیریت پسماند آغاز گردیده است.