تقدير شوراي اسلامي شهر ورامين از مديريت سازمان پسماند شهرداري

بر اساس اين گزارش در متن نامه دكتر محسن عابدلو رييس شوراي اسلامي شهر از مهندس علي حيدريان شهردار، رييس شوراي سازمان مديريت پسماند شهرداري ورامين در خصوص اقدامات آن سازمان در طي سه ماهه گذشته تقدير و تشكر نمودند.

 در متن اين نامه آمده است : «احتراماً بازگشت به نامه شماره 424 مورخ 06-05-1393 در خصوص اقدامات سازمان مديريت پسماند موضوع در جلسه شورا مطرح و به استناد بندهاي 3و 8 و 16 ماده 71 قانون تشكيلات بدينوسيله از زحمات جنابعالي و مديران مربوطه تقدير و تشكر به عمل مي آورد.»

 گفتني است در سه ماه گذشته سازمان مديريت پسماند شهرداري ورامين اقدامات ويژه اي نظير ساماندهي مركز دفن چرمشهر، كنترل ماشين آلات به مركز دفن، پيگيري جمع آوري زباله هاي عفوني و بيمارستاني ، پيگيريهاي ويژه و مكاتبه با اتحاديه هاي مصالح فروشان، اداره بازرگاني و اتاق اصناف جهت برنامه ريزي جمع آوري پسماندهاي خشك سطح شهر، اخذ شناسنامه ملي براي سازمان، تهيه فرم مربوط به درآمدهاي پسماند بر اساس عوارض سال 93، تشكيل جلسه شوراي سازمان، تشكيل منظم هيأت مديره ، مكاتبات با كارخانه قند و اتحاديه چلوكبابي ها و تالارها و ميدان ميوه و تره بار جهت ساماندهي جمع آوري پسماندهاي مربوطه وانجام گرفته است.