مهدی پورمحمدی به عنوان سرپرست معاونت اداری مالی سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین منصوب گردید.

 پورمحمدی پیش از این و از سال 1377 تاکنون به عنوان حسابدار و مسئول حسابداری شهرداری ورامین، معاونت اداری مالی سازمان اتوبوسرانی،مسئول امورقراردادها ومسئول بودجه و اعتبارات شهرداری ورامین مشغول فعالیت بوده است.