جمع آوری پسماندهای پزشکی شهر ورامین آغاز گردید

با عنایت خداوند متعال و حمایت های مهندس حیدریان شهردار محترم و رئیس شورای سازمان مدیریت پسماند واعضای محترم شورای اسلامی شهر،طرح آزمایشی جمع آوری پسماندهای پزشکی شهر ورامین آغاز گردید.

صادق عباسی زهنده سرپرست سازمان مدیریت پسماند اذعان کردبا توجه به اینکه جمع آوری پسماند های پزشکی به صورت جداگانه و دفن بهداشتی آن از اولویت های برنامه سازمان مدیریت پسماند می باشد، از تاریخ 25-06-1393 جمع آوری این پسماندها آغازگردیده است.

سرپرست سازمان مدیریت پسماند همچنین در تشریح روند جمع آوری پسماند های پزشکی افزود:

این پروژه با هماهنگی اداره محیط زیست،شبکه بهداشت و درمان و نظام پزشکی شهرستان ورامین و پس از حدود دو ماه مطالعات میدانی و مراجعه به مراکز پزشکی شهرستان ورامین و جمع آوری اطلاعات روزانه نوع و میزان زباله ها و طراحی فرم ها و بروشورهای مرتبط آغاز گردیده و انشاء ا... در صورت همکاری مراکز درمانی گامی مهم در جلوگیری از بسیاری از بیماری های عفونی ناشی از عدم رعایت اصول بهداشتی در جمع آوری و دفن زباله ها خواهد بود.

گفتنی است بر اساس ماده 13 قانون مدیریت پسماند ها مخلوط کردن پسماند های پزشکی با سایر پسماندها و تخلیه و پخش آنها در محیط و یا فروش،استفاده و بازیافت این نوع پسماندها ممنوع است و همچنین بر اساس ماده 68 ضوابط روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی،جمع آوری پسماند های عادی شده،در این طرح توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین برنامه ریزی و اجرایی گردیده و دفن این پسماند ها در مرکز دفن به صورت جداگانه و در ترانشه ایی محصور برای جلوگیری از دسترسی افراد غیر مجاز و حیوانات و با رعایت اصول بهداشتی(آهک و خاک ریزی در چند لایه)انجام می پذیرد.