بازدید سرپرست و اعضای شورای سازمان مدیریت پسماندشهرداری ورامین  از مکان های تفکیک زباله از مبداء شهر آمل

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین به همراه جمعی از اعضای شورای سازمان و هیئت مدیره در روز یک شنبه مورخ 16/12/1394 از مکان های تفکیک از مبداء شهر آمل بازدید به عمل آوردند.

با توجه به برنامه های فرهنگی و آموزشی شهروندی اجرا شده از سوی سازمان مدیریت پسماند شهر آمل در جهت نهادینه سازی و اشاعه فرهنگ تفکیک از مبداء ، هماهنگی های لازم برای این بازدید کاری صورت پذیرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند ، هیئت اعزامی ضمن تشکر و قدردانی از مهمان نوازی و همکاری صمیمانه  مدیرعامل و کارکنان سازمان مدیریت پسماند شهر آمل  در زمینه ارائه مدارک و تجربیات حاصله و با کسب اطلاعات مناسب در نحوه اجرای طرح تفکیک از مبداء پسماندهای خانگی درسدد اجرای طرح مذکور در شهر ورامین می باشند که با توجه به فرهنگ غنی شهروندان ورامین ، امید است این طرح به خوبی و با همکاری کلیه مسئولین و دست اندرکاران و شهروندان به مرحله اجرا درآمده و نمونه مطلوبی در سطح استان شناخته شود.