اطلاعیه

 قابل توجه کلیه شهروندان محترم

 با توجه به مصوبه شماره 1099 / 8246 مورخ 1395/05/23 شورای محترم اسلامی شهر ورامین در خصوص شیوه نامه اجرایی ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی ، بدینوسیله از کلیه افراد حقیقی ، حقوقی، پیمانکاران و دفاتر کرایه ماشین آلات ساختمانی و عمرانی که درخواست فعالیت در زمینه حفاری گودبرداری ، بارگیری ، حمل ونقل و تخلیه نخاله های عمرانی و ساختمانی را درمحدوده وحريم شهر ورامین دارند، دعوت به عمل می آید با ارائه مدارک ذیل جهت اخذ مجوز فعالیت و کارت تردد به سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین مراجعه نمایند.

 

1-    داشتن حسن شهرت و عدم سوء سابقه متقاضی دفتر .

 2-    مدارک شناسایی اشخاص حقیقی و مدارک شرکت (اساسنامه ،روزنامه رسمی و تغییرات)

 3-    تصاویر مدارک و اسناد رسمی و کد شناسایی ماشین آلات عمرانی تحت اختیار

 4-    درخواست مجوزفعاليت برای تأسيس دفاترخدمات پسماندهای عمرانی وساختمانی

 5-    تصوير(کپی برابر اصل شده)سنديااجاره نامه مكان مناسب و مورد تایید سازمان مدیریت پسماند

 6-    فيش واريزی صدورمجوزبراساس نرخ تعيين شده توسط شورای اسلامی شهر

 7-    تعهدمحضری مبنی بررعايت الزامات مدنظرسازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین

 8-    ارائه ضمانتنامه جهت تضمین اجرای تعهدات توسط مالکین دفاتر پیمانکاری و متقاضی مجوز فعالیت.

 9-     ارائه لیست ماشین آلات حفار و خودرو های حمل کننده مجاز تحت اختیار

 

 تبصره یک :

 سازمان مدیریت پسماند پس ازبررسی وتائيد مدارک فوق نسبت به صدورمجوزدفاترخدمات اقدام  می نمايد.

 سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین

 تلفن: 36296988