برگزاری دوره ششم کلاس های آموزش در دبستان دخترانه شهید فتوحی شعار

دوره ششم کلاس آموزشی پسماند در تاریخ 1396/09/21 در دبستان  دخترانه شهید فتوحی شعار  برگزار گردید. با همکاری اداره آموزش و پرورش مدیران و مربیان محترم  کلاس های پایه اول و دوم ابتدایی برگزار گردید.

در این کلاس کارشناسان سازمان با استفاده از وسائل کمک آموزشی به دانش آموزان حاضر  مفاهیم اولیه R3 ( کاهش تولید پسماند- استفاده مجدد از پسماندهای قابل مصرفت- بازیافت) را آموزش داده و پس از تفهیم موضوع آموزشی مختص گروه سنی الف ، دانش آموزان اقدام به  خرید نمادین با حداقل میزان تولید پسماند نموده و مفاهیم مذکور به صورت کاربردی و عملی  نهادینه گردید