ساماندهی مرکز شماره یک دفن  پسماندهای عمرانی و ساختمانی سازمان مدیریت پسماند

 

در راستای رفاه حال شهروندان و هم چنین اجرای شیوه نامه  ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی سطح شهر،سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین اقدام به پاکسازی و جمع آوری پسماندهای رها شده توسط شهروندان و پیمانکاران در اطراف و تسطیح جاده منتهی به گود مرکز دفن مذکور در محدوده  و حاشیه روستای قلعه سین نموده  است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند در این خصوص گفت: از کلیه شهروندان و مالکین متقاضی جواز و در حال ساخت و ساز ، پیمانکاران عمرانی فعال در سطح شهر و همکاران محترم شهرداری تقاضا و تمنا داریم که نسبت به نحوه تخلیه پسماندها ، انتقال در داخل گود مذکور اقدام و از دوباره کاری اجتناب وبا این  سازمان همکاری نمایند.

هم چنین اینکه در آینده نزدیک مرکز دفن شماره دو پسماندهای مزبور در حاشیه روستای سرگل نیز پاکسازی ، ساماندهی و آماده برای بهره برداری مجدد خواهد شد.