((اطلاعیه))

بدینوسیله به اطلاع می رساند سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین به آدرس: بلوار شهید باهنر، جنب پارک 15 خرداد ، طبقه همکف ساختمان شورای اسلامی شهرستان ورامین انتقال یافت.

کلیه همشهریان گرامی جهت انجام امور اداری مربوطه می توانند از ساعت 7:30 لغایت 14:30 به آدرس فوق الذکر مراجعه نمایند.

روابط عمومی

سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین