"برای جلوگیری از دفن بی رویه ضایعات ، آن را از ابتدا تفکیک کنیم **** شهروند عزیز ، کاغذ دیگر زباله نیست آن را با دیگر ضایعات دور نریزیم **** فقط یک زمین داریم آن را با زباله آلوده نکنیم **** بازیافت مواد = نگه داشتن منابع طبیعی برای نسلهای آینده **** بازیافت گردشی است به سوی بهره وری و زیبایی **** بازیافت مواد = جلوگیری از هدر رفتن انرژی وتوسعه پایدار در گرو حفظ منابع ماندگار **** با تفکیک و بازیافت مواد آلی،دراحیای زمین های کشاورزی کشور سهیم شویم **** آیا می دانید باطری ها به دلیل داشتن سرب و مواد اسیدی جزیی از زباله های خطرناک هستند **** با تحویل زباله های خشک به ماموران شهرداری ، از استفاده غیر قانونی توسط افراد سود جو جلوگیری کنیم **** حرکت در جهت خود کفایی ملی ، با مشارکت در طرح جامع بازیافت و تفکیک زباله در مبدا **** شهروند عزیز ، اصول اولیه و الفبای پاکیزگی شهری ، کاهش زباله و جداسازی آن است **** از زباله گل می رویداگر آن را بازیافت کرده وتبدیل به کود کمپوست کنیم **** پاکی وطراوت محیط زیست را با تولید بی رویه زباله از بین نبریم ****

پیام سرپرست سازمان

آموزش شهروندی

هفته نامه پسماند

 

 

بسمه تعالي

 اساسنامه سازمان مديريت پسماندهای شهرداري ورامين

 فصل اول كليات:

 ماده 1: نام سازمان «سازمان مديريت پسماندهای شهرداري ورامين- مي‌باشد كه اختصاراً در اين اساسنامه سازمان ناميده مي‌شود.

 ماده 2: نوع سازمان

 سازمان بر اساس ماده 84 قانون شهرداری و بند 15 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و ماده 10 قانون مدیریت پسماندها مصوب سال 1383 تاسیس میگردد و وابسته به شهرداری ورامین میباشد که دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری است و مطابق به مفاد مواد این اساس نامه وآئین نامه های مصوب اداره می شود.

 ماده 3: اهداف سازمان

 1- اجراي برنامه‌هاي مديريت پسماندها در شهر بر اساس قانون مديريت پسماندها از قبيل برنامه‌ريزي، ساماندهي، مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به كاهش توليد، جمع‌آوري، ذخيره‌سازي، جداسازي، حمل و نقل بازيافت، پردازش و دفع پسماندهاي عادي از جمله پسماندهاي شهري، ساختماني و عمراني.

 2- ايجاد بانك اطلاعات و ارتقاء سطح فناوري در بخشهاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري.

 3- افزايش توان كارشناسي و مديريتي سازمان (شهرداري در زمينه مديريت پسماندها)

 4- كاهش تصدي‌گري و بسترسازي لازم به منظور مشاركت هرچه بيشتر و جذب سرمايه‌هاي بخش خصوصي در زمينه وظايف سازمان با رعايت مقررات مربوطه.

 5- گسترش همكاريهاي مردمي و افزايش آگاهيهاي عمومي از طريق آموزش و اطلاع‌رساني يا افزايش درآمد سازمان.

 6- جلب رضايت شهروندان.

 7- حفظ پاكيزگي و نظافت محيط شهري .

 8- بهينه‌سازي و ارتقاء مديريت پسماندهاي عادي و ويژه موجود در پسماندهاي عادي شامل توليد، ذخيره‌سازي موقت، جمع‌آوري، حمل و نقل، بازيافت و دفع صحيح پسماندهاي جامد.

 ماده 4: وظايف سازمان

 سازمان جهت نيل به اهداف فوق‌الذكر با رعايت مقررات موضوعه اقدام به اجراي موضوعات ذيل مي‌نمايد:

 1- مديريت، نظارت، طراحي و برنامه‌ريزي براي امور مربوط به توليد، ذخيره سازي موقت، جمع‌آوري، حمل و نقل بازيافت، پردازش، دفع پسماندهاي عادي (از قبيل پسماندهاي خانگي، اداري، تجاري و عمراني با رويكرد تفكيك از مبدأ و تنظيف شهر)

 تبصره : سازمان مي‌تواند طبق تبصره ذيل ماده (7) قانون مديريت پسماندها با عقد قرارداد اجراي فعاليتهاي مديريت صنعتي و ويژه از قبيل پسماندهاي بيمارستاني، روغنهاي سوخته، باطريهاي مصرف‌شده، خودروهاي فرسوده و غيره انجام دهد.

 2- تلاش در جهت بهينه‌سازي و كمينه‌سازي توليد پسماندهاي عادي و ويژه موجود در پسماند عادي از طريق آموزش و اطلاع‌رساني و همكاري با بخشهاي صنعتي، كشاورزي، بازرگاني و خدماتي، اداري و غيره.

 3- پيگيري، پشتيباني و مشاركت فعال در فرآيند تدوين قوانين، ضوابط، دستورالعملها، سياست‌گذاريها و استانداردسازي امور مربوط به مديريت پسماندهاي عادي و ويژه موجود در پسماند عادي.

 4- مطالعه و پژوهش به منظور بهينه‌سازي روشهاي عملياتي انجام مطلوب‌تر فعاليتهاي سازمان.

 5- تهيه و جمع‌آوري اطلاعات و آمار مربوط به فرايند پسماندهاي عادي و ويژه موجود در پسماند عادي براي ايجاد بانك اطلاعاتي موضوع بند 2 ماده (6) آئين‌نامه اجرايي قانون مديريت پسماند.

 6- انعقاد قرارداد با شهرداري و مؤسسات وابسته و مناطق آن برای تقبل مسئولیتهای مرتبط با اهداف سازمان ویا تقبل نظارت بر کار امانی یا پیمانی با شهرداری در امور مربوط.

 7- شناسايي و تملك اراضي و املاك موردنياز مديريت پسماند طبق قوانين و مقررات مربوطه.

 8- احداث واحدها و كارخانجات بازيافت، پردازش، دفع و تبديل پسماندها مطابق طرحها و برنامه هاي مصوب مستقيماً يا از طريق مشاركت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي.

 9- بازاريابي محصولات تهيه شده در مراكز زباله و كارخانجات مربوطه.

 10- آموزش و ايجادمراكز آموزشي و تشكيل دوره‌هاي اختصاصي براي كاركنان شهرداريها، سازمان، مؤسسات دولتي و خصوصي به طرق مختلف اعم از مكاتبه‌اي، حضوري، تهيه برنامه‌هاي تلويزيوني و سينمايي، تشكيل سمينار و غيره مرتبط با پسماند عادي و مديريت اجرايي آن با رعايت مقررات موضوعه.

 11- بررسي و اقدام جهت ايجاد دوره تحصيلات عالي در دانشگاهها براي تربيت تكنسين و كاردان و مهندس در ارتباط با مديريت پسماندها با رعايت مقررات مربوطه.

 تبصره : چنانچه اجراي هر يك از بندهاي فوق‌الذكر نياز به اخذ مجوز از مراجع قانوني ذيربط داشته باشد سازمان موظف به اخذ مجوزهاي مربوطه مي‌باشد.

 12- بسترسازي و پشتيباني لازم براي جلب سرمايه و مشاركت بخش خصوصي و كاهش تصدي‌گري سازمان در فعاليتهاي خدماتي، تجاري، صنعتي، بازرگاني، پژوهشي، توليدي و فني مهندسي مرتبط.

 13- عقدقرارداد با مشاوران و پيمانكاران و نظارت و كنترل بر فعاليت آنها در چارچوب وظايف سازمان.

 14- ارائه خدمات مشاوره‌اي و كارشناسي

 15- ايجاد همكاري و ارتباط مستمر با كارگروههاي استاني به منظور انتقال مشكلات، ظرفيت‌ها، دانش و تجربيات، مطالعات و ساير اطلاعات موردنياز كارگروه‌هاي مذكور.

 16- ارسال طرحها و پروژه‌هاي مديريت پسماند براي تصويب كارگروه استاني.

 17- پيگيري امور جرائم و تخلفات مديريت پسماندها و ضابطين قوه قضائيه مطابق شيوه‌نامه‌هاي مربوطه.

 18- پيگيري و اخذ تعرفه‌هاي بهاي خدمات مديريت پسماند مطابق شيوه‌نامه دستورالعملهاي مربوطه.

 19- تهيه طرحهاي جامع و تفضيلي مديريت پسماند مطابق با ماده 4 آئين‌نامه اجرايي مديريت پسماند و برنامه راهبردي ارائه‌شده از سوي وزارت كشور.

 20- تهيه برنامه راهبردي مديريت پسماندهاي عادي و كشاورزي.

 

21- ناسايي، تعيين و تملك محل دفع پسماندهاي عادي براساس مفاد ماده 12 قانون و مواد 7 و 23 آئين‌نامه اجرايي مديريت پسماندها.

 22- كليهاهداف و وظایف سازمان بايستي در چارچوب قانون مديريت پسماندها مصوب سال 1383 و آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي مربوطه و قانون شهرداري و ساير مقررات قانوني موضوعه صورت گيرد

  ماده 5 : مركز سازمان و حدود عمليات آن

 مركز سازمان شهر ورامين است و محدوده عمل آن محدوده و حريم شهر ورامين مي‌باشد.

 ماده 6: مدت فعاليت سازمان

 مدت فعاليت سازمان از تاريخ تأسيس نامحدود است.

 فصل دوم: سرمايه و منابع درآمد سازمان

 ماده 7 : سرمايه سازمان

 الف: سرمايه نقدي سازمان عبارتست از مبلغ يك ميليارد ريال (000/000/000/1 ريال ) وجه نقد كه تمامی آن از محل اعتبارات شهرداري ورامين به حساب بانكي سازمان نزد بانك ملي ايران شعبه ملي شعبه ادارات ورامين واريز خواهد شد. سرمايه غيرنقدي سازمان عبارتست از اموال منقول و غيرمنقول اعم از ماشين‌آلات و زمين و ساختمان و تأسيسات قابل استفاده مي‌باشد كه از طرف شهرداري با رعايت مقررات و آئين‌نامه مالي شهرداري و بر اساس ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري كه به تأييد شوراي سازمان و شوراي اسلامي شهر ميرسد، با رعايت ساير مقررات موضوعه در اختيار سازمان قرار خواهد گرفت.

 كل سرمايه متعلق به شهرداري ورامين است و قابل انتقال به غير نمي‌باشد.

 تبصره 1- زمان اجراي اين ماده حداكثر شش ماه پس از تصويب اين اساسنامه خواهد بود.

 تبصره 2- درصورت انحلال سازمان، كليه دارائي‌ها اعم از منقول و غيرمنقول و مطالبات و ديون و تعهدات به شهرداري ورامین منتقل مي‌گردد.

 تبصره 3- انتقال و واگذاري اموال سازمان تابع آئين‌نامه مالي و معاملاتي سازمان و در نهايت قانون شهرداري و آئين‌نامه مالي شهرداري است.

 ب: منابع درآمد سازمان

 سازمان مي تواند جهت تأمين هزينه‌ها و تقويت بنيه مالي خود از طريق زير با رعايت مقررات موضوعه كسب درآمد نمايد.

 1- درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره‌اي و كارشناسي و فني در قالب تهيه طرح و پيشنهاد و ا جرا در زمينه موضوع و وظايف سازمان براي مراجعين بخش خصوصي و دولتي و عمومي و شهرداريها.

 2- دريافت كمك از شهرداريها و دولت و سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور.

 3- مبالغ دريافتي از صندوق ملي محيط زيست حاصل از اخذ نيم در هزار ارزش كالا از توليدكنندگان و واردكنندگان اقلام مشروح در ماده 12 آئين‌نامه اجرايي مديريت پسماندها.

 4- درآمد حاصل از اخذ بهاي خدمات مديريت پسماند، بر اساس ماده 8 قانون مديريت پسماندها.

 5- درآمد حاصل از اجاره ماشين‌آلات، وسائط نقليه، تجهيزات، ابنيه و مستحدثات به سازمانها و مؤسسات دولتي، عمومي و خصوصي.

 6- درآمد حاصل از نظارت و كنترل بر عمليات مديريت اجرايي پسماندها و عملكرد پيمانكاران مربوطه.

 7- درآمد حاصل از فروش مواد قابل استفاده مواد زائد از جمله آهن‌آلات، كاغذهاي باطله، پلاستيك، شيشه و غيره.

 8- درآمدحاصل ازبهاي خدماتي كه سازمان به شهرداري،مناطق شهرداري، سايرمديريتهاي شهرداري و بخشهاي خصوصي و دولتي در قالب انعقاد قرارداد و در چارچوب موضوع و وظايف قانوني سازمان ارائه مي‌دهد.

 9- درآمد حاصل از فروش انواع محصولات توليدي ناشي از بازيافت و تبديل پسماندها در بازارهاي داخلي و خارجي.

 10- درآمد حاصل از اخذ جرائم زيست محيطي موضوع ماده 16 الي 21 قانون مديريت پسماندها.

 11- درآمد حاصل از مشاركت و سرمايه‌گذاري سازمان با اشخاص حقيقي و حقوقي و بانكها و مؤسسات اعتباري داخلي و خارجي با رعايت مقررات مربوطه.

 12- دريافت اعانات و هدايا با تصويب مصاديق آن مورد به مورد توسط شوراي سازمان و شوراي اسلامي شهر در قالب مقررات و ضوابط مربوطه.

 13- كسب سايردرآمدهاي مرتبط بااهداف سازمان باتصويب شوراي سازمان وشوراي اسلامي شهرهاي ذيربط.

 تبصره 1: كيفيت و نحوه تحويل زباله، ضايعات و مواد زائد كه از طريق شهرداريهاي ذيربط و سايرين تحويل سازمان مي‌گردد بر مبناي توافق جداگانه برابر مقررات مشخص و به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.

 فصل سوم: اركان سازمان

 ماده 8: اركان سازمان عبارتند از:

 الف- شوراي سازمان ج- مديرعامل

 ب- هيأت مديره د- بازرس

 ماده 9 : شوراي سازمان كه منبعد در اين اساسنامه شورا ناميده مي‌شود مركب است از5 نفر می باشد

 1-شهردار ورامین به عنوان ریاست شورا

 2- نماینده وزارت کشور

 3- یک نفر کارشناس به انتخاب شورای اسلامی شهر (از بین اعضای شورا یا خارج از آن)

 4- معاون خدمات شهری شهرداری

 5- یک نفر کارشناس به پیشنهاد شهردار و تائید وزارت کشور. (ترجیحآ مدیرکل ادره محیط زیست و یا جهاد کشاورزی)

 تبصره 1-نماینده وكارشناسان موضوع بندهای 2و3و5 بايستي از بين افراد ذيصلاح داراي مدرك كارشناسي و بالاتر و داراي تخصص و تجربه كافي در امور مربوط به سازمان تعيين شوند.

 تبصره 2- مدت عضويت اعضاي شوراي سازمان از تاريخ شروع به كار به شرط تداوم شرايط احراز 4 سال خواهد بود.

 ماده 10 : تشكيل جلسات شورا و نحوه اتخاذ تصميم:

 جلسات شورا به طور عادي سالي دو بار يكي در تيرماه براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال قبل و تفريغ بودجه و ديگري در دي‌ماه براي تصويب برنامه و بودجه سال آينده و انجام ساير وظايف به دعوت رئيس شورا در محل سازمان تشكيل مي‌شود.

 تبصره 1: جلسات شورا خارج از موارد مذكور در اين ماده بنا به تقاضاي مديرعامل و يا رئيس هيأت‌مديره و يا بازرس و يا دو نفر از اعضاء شورا تشكيل خواهد شد.

 تبصره 2: دستور جلسات شورا را رئیس شورا بر اساس پيشنهادات واصله تعيين مي‌نمايد.

 تبصره 3: دعوت از شوراي سازمان با ذكر تاريخ و محل تشكيل آن و اعلام موضوع دستور جلسه بايد حداقل هفت روز قبل از تشكيل جلسه شورا به وسيله دعوتنامه كتبي از اعضاء توسط رئيس شورا به عمل آيد.

 تبصره 4: جلسات شورا با حضور كليه اعضاء رسميت مي‌يابد و چنانچه در نوبت اول كل اعضاء حضور به‌هم نرسانند در نوبت دوم كه حداكثر ظرف پانزده روز آينده خواهد بود، با حضور حداقل سه نفر كه يكي از آنها رئيس شورا باشد تشكيل خواهد گرديد.

 تبصره 5: تصميمات شورا به اتفاق آراء و يا با اكثريت سه رای موافق در صورتی مناط اعتبار خواهد بود که شهردار یکی از آن سه نفر باشد . نظرات و دلایل مخالفین میبایستی کتبآ و مستدلآ در صورت جلسه قید شود و متن آن نیز در دفتر مخصوصی (که توسط شورا برگ شماری و نخ کشی و مهر سربی شده و مشخصات دفتر در صفحه اول آن ثبت شده و به امضائ اعضاء رسیده است)درج شود.

 وظایف و اختیارات شورای سازمان

 ماده 11 : وظايف شورا به شرح ذیل میباشد:

 1- استماع گزارش سالانه هيأت‌مديره و بازرس راجع به امور سازمان و تصویب آن.

 2- بررسی و تصویب تراز نامه ؛ حساب سود و زیان و صورت دارایی و دیون و عملیات سازمان بر اساس گزارش هئیت مدیره و بازرس و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها .

 3- بررسي و اتخاذ تصمیم نسبت به خط ‌مشي‌ها وبرنامه ریزی های کلی برای فعالیتهای سال آتی و برنامه های نیان مدت و دراز مدت سازمان 4- بررسي و تصويب بودجه، متمم و اصلاح و تفريغ بودجه ، مصوبات شوراي سازمان در امور فوق بلافاصله پس از تصويب به شورای اسلامي شهر يا جانشين قانوني جهت تصويب ارسال خواهد شد.

 تبصره : شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی آن ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت بودجه ، متمم ، اصلاح و تفریغ بودجه را بررسی و تصویب خواهد کرد.

 5- بررسي و تآیید تشکیلات اداری سازمان و واحد های تابعه انکه توسط هیآت مدیره تهیه و پیشنهاد میگردد و اجرای آن پس از اعمال مفاد 54 قانون شهردای و اخذ مصوبه وزارت کشور.

 تبصره: با شروع به کار سازمان چنانچه در شهرداری برای انجام وظایف سازمان پستهای مصوب وجود داشته باشد ،پستهای مذکور و شاغلین آنها تحت مدیریت سازمان قرار گرفته و از محل اعتبارات سازمان حقوق ومزایای خود را دریافت خواهند کرد . بدیهی است چنانچه برای سازمان تشکیلات تفصیلی جداگانه ای بر اساس مقررات و ضوابط استخدامی شهرداریهای کشور تهیه شود شاغلین پستهای مذکور در پستهای جدید تطبیق خواهند یافت.

 6- بررسي و تصويب كليه آيين نامه هاي داخلي و دستورالعمل ها و ضوابط مورد پيشنهادي هيات مديره و مديرعامل سازمان درحدود مقررات و قوانين و مفاد اين اساسنامه (بجز آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان كه برابر مفاد بند 7 ماده 11 عمل خواهد شد)

 7- آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان براساس قانون شهرداري و مفاد اساسنامه توسط هيات مديره تهيه و به شوراي سازمان پيشنهاد مي شود كه پس از تصويب شوراي سازمان و شوراي اسلامي شهر با تائيد وزارت كشور به مورد اجرا درخواهد آمد.

 تبصره : تا زمانيكه سازمان آيين نامه مالي و معاملاتي خاصي نداشته باشد آيين نامه مالي شهرداريها مصوب (12/4/46) و اصلاحيه هاي بعدي آن با رعايت مفاد اساسنامه سازمان و رعايت ساير مقررات مرتبط ملاك عمل خواهد بود.

 8- در اجراي سياست خودكفايي و در صورت سوددهي ، سازمان هر سال پنج الي ده درصد سود ويژه خود را بابت استهلاك بدهيهاي خود به شهرداري به حساب شهرداري توديع نمايد.

 9- اتخاذ تصميم در مورد ذخيره هاي مالي سازمان پس از رسيدن به حد نصاب (يك پنجم) سرمايه بمنظور استفاده فعال از ذخيره مذكور

 10- انتخاب و تجديد انتخاب اعضاي انتخابي هيات مديره و مديرعامل از ميان افراد معرفي شده توسط شهردار و همچنين تعيين ميزان حق الجلسه اعضاي شوراي سازمان طبق مقررات قانوني ذيربط و پيشنهاد آن به شوراي اسلامي شهر جهت تصويب ضمناً تعين حق الجلسه اعضاي غيرموظف هيات مديره و نيز حقوق و مزاياي اعضاي موظف هيات مديره وفق مقررات مربوطه (قانون نظام هماهنگ پرداخت و ساير قوانين ومقررات ذيربط)

 تبصره : حداكثر ميزان حق الجلسه اعضاء غيرموظف ،‌به ميزان يك چهلم حقوق و مزاياي مستمر مديرعامل براي هر جلسه خواهد بود.

 11- انتخاب بازرس و معرفي وي از طريق استانداري به همراه فرم مشخصات به وزارت كشور ،‌جهت صدور حكم و تعيين حق الزحمه بازرس با رعايت مقررات مربوطه

 12- اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوعي كه از طرف مديرعامل يا پيشنهاددهندگان تشكيل شورا در دستور جلسه قرار گرفته ، وفق مفاد اساسنامه

 13- اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه سازمان و پيشنهاد آن براي تصويب شوراي اسلامي شهر و تائيد وزارت كشور

 14- اصلاح و تجديدنظر نهايي در مواد اساسنامه ،‌با رعايت مقررات مندرج در بند 15 ماده 71 قانون تشكيلات ،‌ وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 با وزارت كشور است. بديهي است شوراي سازمان نيز مي تواند با تصويب شوراي اسلامي شهر ،‌اصلاح و تجديدنظر در مواد اساسنامه را جهت تائيد به وزارت كشور پيشنهاد نمايد.

 15- پيشنهاد انحلال سازمان با رعایت مقررات موضوعه جهت تائيد به وزارت كشور .

 تبصره : در صورتيكه سازمان كارآيي و بازدهي لازم را طبق مفاد اساسنامه نداشته باشد و يا موضوع ماده 7 و تبصره يك آن در زمان مقرر و با رعايت مقررات مربوط محقق نشده باشد ،‌وزارت كشور عندالاقتضاء پس از بررسي هاي لازم و برابر مقررات نسبت به انحلال سازمان تصميم لازم اتخاذ خواهد نمود.

 16- برقراري حقوق و مزاياي مديرعامل وفق مقررات موضوعه (قانون نظام هماهنگ پرداخت و ساير مقررات ذيربط)

 17- اعضاي شوراي سازمان نمايندگان قانوني سرمايه سازمان بوده و به همراه اعضاي هيات مديره و مديرعامل در حدود وظايف و اختياراتي كه در اين اساسنامه دارند ،‌نسبت به سرمايه و اموال و دارائي سازمان امين محسوب مي شوند.

 18- تصويب قبول هدايا و اعانات و كمكها به نام سازمان با رعايت مقررات موضوعه

 19- تصميم گيري در مورد دعاوي از طريق مصالحه و يا ارجاع امر به مقامات ذيصلاح و تعيين داور با رعايت اصل 139 قانون اساسي و ساير مقررات موضوعه

 ماده 12: اعضاء هيأت مديره:

 اعضاء هيأت‌مديره سازمان مركب از سه نفر عضو اصلي و يك نفر عضو علي البدل مي باشد كه عبارتند از :

 1 – معاون خدمات شهري شهرداري كه سمت رياست هيات مديره را عهده دارخواهد بود.

 2 – دو نفر كارشناس آگاه به امور و مسائل سازمان از بين افرادي كه داراي حداقل تحصيلات ليسانس در رشته مربوطه بوده و همچنين داراي 5 سال تجربه عملي در امور مربوط به سازمان باشند با پيشنهاد شهردار و تصويب شوراي سازمان و با حكم رئيس شورا براي مدت 2 سال منصوب خواهند شد و تمديد انتخاب آنها براي دوره هاي بعد با رعايت مقررات ذكر شده بلامانع است.

 تبصره 1 – يك نفر عضو علي البدل نيز با شرايط فوق با معرفي شهردار و تصويب شوراي سازمان انتخاب خواهد شد كه در صورت غيبت ، عزل ،‌استعفاء و فوت هر يك از اعضاء به هر دليل بجاي او انجام وظيفه خواهد نمود.

 تبصره 2 – چنانچه هر يك از اعضاء هيات مديره در انجام وظايفي كه طبق مفاد اساسنامه عهده دار مي باشند قصورت ورزد شورا مي تواند با توجه به موارد ذيل پس از سوال نسبت به عزل وي اقدام كند.

 1- چنانچه وزارت كشور در نتيجه بازرسي به عملكرد هيات مديره ايرادي داشته و يا آن را مغاير مقررات تشخيص دهد مراتب را به شورا منعكس مي نمايد. رئيس شورا موظف است حداكثر تا پانزده روز بعد از دريافت نامه موضوع را در جلسه فوق العاده شورا مطرح و نتيجه را مستدلاً اعم از آنكه منجر به ابقاء يا عزل عضو هيات مديره شود ،‌بلافاصله به وزارت كشور گزارش نمايد.

 2- چنانچه هر يك از اعضاء شورا نسبت به عملكرد هر يك از اعضاء هيات مديره سازمان اعتراضي داشته باشند مي بايستي كتباً به رئيس شورا گزارش دهند و رئيس شورا مي بايستي براساس گزارشات مذكور و يا گزارشات واصله از بازرسي ، جلسه فوق العاده شورا را تشكيل تا به موضوع رسيدگي شود. رئيس شورا موظف است مطالب مذكور را به عضو هيات مديره كه مورد سوال قرار گرفته ابلاغ نمايد ،‌فرد موردنظر مكلف است در اولين جلسه شورا كه توسط رئيس شورا تعيين مي شود حضور بهم رسانده و پاسخ ارائه نمايد. چنانچه شورا به عضو هيات مديره (فرد موردسوال واقع شده) راي عدم اعتماد دهد ،‌بلافاصله از سمت خود عزل مي شود.

 تبصره : چنانچه عضو عزل شده هيات مديره ،‌رئيس هيات مديره باشد كه ضمناً‌ معاونت خدمات شهري شهرداري را عهده دار مي باشد ،‌جلسه شورا با حضور و بدون حق راي وي ، تشكيل خواهد شد در اينصورت تصميمات باتفاق آراء يا اكثريت 3 راي موافق مشروط بر آنكه يكي از آن سه نفر شهردار باشد اتخاذ خواهد شد و چنانچه راي بر عدم اعتماد باشد رئيس هيات مديره علاوه بر بركناري از رياست هيات مديره با ذكر تخلفات به هيات رسيدگي به تخلفات اداري معرفي خواهد شد. بديهي است تا تعيين جانشين وي يكي ديگر از معاونتها و یا مسئولین شهرداري با انتخاب رئيس شورا و با اطلاع شورا عهده دار وظايف مذكور درشورا و هيات مديره خواهد شد صورتجلسه شورا مبني بر عزل رئيس هيات مديره و راي عدم اعتماد با ذكر دلايل و مستندات مي بايستي بلافاصله توسط رئيس شورا به وزارت كشور (اداره كل امور شهرداريها) ارسال گردد.

 3- هريك ازاعضاي هيات مديره موضوع بند 2 ماده 12 مي تواند استعفاي خود را از دو ماه قبل به اطلاع رئيس شورا برساند. رئيس شورا مي تواند با استعفا، مخالفت كند و عضو مذكور نيز مي تواند بعد از يك ماه از تاريخ اعلان ، استعفاء مجدد خود را با درج مهلت دو ماهه اعلام دارد و رئيس شورا موظف است حداكثر تا پانزده روز نسبت به تشكيل جلسه فوق العاده شورا اقدام و موضوع استعفاء را مطرح و عضو جايگزين را معرفي كند ، شورا موظف است قبل از اتمام مهلت دو ماهه عضو مستعفي ،‌نسبت به انتخاب عضو جايگزين اقدام كند.

 

 ماده 13: طرز تشكيل جلسات هيأت مديره:

 تشكيل جلسات هيأت ‌مديره بموجب دستور جلسه منضم به دعوت كتبي رئيس هيات مديره خواهد بود كه از اعضاء اصلي بعمل مي آيد.

 تبصره 1- جلسات هيأت ‌مديره حداقل هر هفته يكبار در روز و ساعت معين در محل سازمان تشكيل مي شود و چنانچه جلسات فوق العاده ضرورت يابد با درخواست كتبي مديرعامل يا اعضاي هيات مديره و با دعوت رئيس هيات مديره تشكيل خواهد شد.

 تبصره 2- جلسات هيات مديره باحضوركليه اعضا تشكيل ميگردد وكليه مصوبات به اتفاق آراء و يابا اكثريت دو راي موافق وقتي معتبر خواهد بود كه رئيس هيات مديره يكي از آن دو نفر باشد و در صورتيكه هر يك از اعضاء راي مخالف داشته باشد ، بايستي مراتب را به صورت مستدل در صورتجلسه ذكر نمايند. صورتجلسه هيات مديره در دفتر صورتجلسات كه توسط شوراي سازمان امضاء و شماره گذاري و نخ كشي و مهر سربي شده است ثبت و به امضاء اعضاء خواهد رسيد.

 تبصره 3 – موضوعي كه يكبار با آن مخالفت شده باشد و به دليل عدم كسب آراء موافق به تصويب نرسيده است ،‌نبايد بدون حضور مخالفين مجدداً طرح شود مگر آنكه مخالفين مستعفي يا بركنار شده باشند كه در اينصورت جهت اطلاع اعضاي جديد از دلايل مخالفين نظريه مخالفت مي بايستي در جلسه قرائت گردد.

 تبصره 4 – چنانچه هر يك از اعضاي انتخابي هيات مديره ، سه مرتبه بدون عذر موجه يا سه ماه متوالي با عذر موجه در جلسه شركت نكند بخودي خود مستعفي شناخته خواهد شد و تشخيص اين امر با هیأت مدیره و شوراي سازمان خواهد بود.

 ماده 14: مديرعامل چنانچه عضو هيات مديره نباشد نيز موظف به حضور در كليه جلسات هيات مديره است و مي تواند نظرات خود را نسبت به امور فني ،‌مالي ،‌اداري ابراز نمايد. ولي حق راي ندارد چنانچه مديرعامل در معذوريت مرخصي و يا ماموريت باشد ،‌در اين صورت جانشين وي كه برابر تبصره بند 11 ماده 23 اساسنامه تعيين شده باشد در جلسه بدون حق راي حضور خواهد يافت.

 ماده 15: اعضاي انتخابي هيات مديره ممكن است با تشخيص شورا و با رعايت مقررات مربوطه به طور تمام وقت مشغول خدمت شوند و در صورت تمام وقت بودن مسئوليت اداره و سرپرست يكي از واحدهاي اصلي و اساسي سازمان از طرف مديرعامل به عهده هر يك از آنها محول خواهد شد. اعضاي تمام وقت حق اشتغال به هيچ نوع كاري را در خارج از سازمان غير از كارهاي آموزشي آن هم با موافقت شورا نخواهند داشت.

 ماده 16: هيچ يك ازاعضاي هيات مديره منفرداً مجاز به انجام اموري بنام سازمان نخواهد بود مگر به موجب تصويب هيات مديره .

 ماده 17 : وظايف و اختيارات هيات مديره :

 هيات مديره داراي اختيارات ذكرشده دراين اساسنامه وياتفويض شده ازطرف شورا براي اداره امورباتوجه به موضوع و اهداف سازمان ميباشد مگر در مواردي كه اخذ تصميم درباره آنها طبق اساسنامه در صلاحيت شورا و يا مديرعامل باشد.

 هيأت ‌مديره از جمله داراي وظايف و اختيارات زير است:

 1- اجراي برنامه ها و تصميمات و مصوبات شورا

 2- بررسي بودجه و اصلاح و متمم و تفريغ بودجه سالانه تسليمي مديرعامل سازمان براي پيشنهاد به شورا و اجراي آن بعد از تصويب

 3- بررسي ترازنامه و حساب سود و زيان ساليانه و ساير گزارشهاي مالي و عملياتي تسليمي مديرعامل و پيشنهاد آن به شورا

 4- پيشنهاد تشكيلات اداري سازمان و واحدهاي تابعه آن متناسب با نياز و حجم كار و درآمد و برنامه سالانه سازمان جهت بررسي و اقدامات بعدي به شورا

 5- تهيه و تنظيم آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان و پيشنهاد آن به شورا و نظارت بر اجراي آن پس از تصويب شورا و تائيد وزارت كشور و نيز بررسي و پيشنهاد آيين نامه هاي داخلي و دستورالعمل ها و ضوابط موردنياز سازمان پيشنهادي مديرعامل به شوراي سازمان و نظارت بر اجراي آن پس از تصويب

 6- رسيدگي و تصويب معاملات در مواردي كه طبق آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان بعهده هيات مديره است و نظارت بر اجراي آن

 7- بررسي و پيشنهاد اخذ وام با تعيين نحوه هزينه و استهلاك آن به شورا

 8- بررسي و تصويب كليه قراردادهايي كه با افراد حقيقي و حقوقي منعقد خواهد شد با رعايت مقررات موضوعه و آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان

 9- نظارت در حفظ و نگهداري دارايي و سرمايه و اموال سازمان و تنظيم درآمد و هزينه و نظارت در حسن اداره امور سازمان

 10- نظارت بر حسن اجراي وظايف مديرعامل

 11- تصويب پاداش و برقراري حقوق و مزاياي افرادي كه به خدمت سازمان پذيرفته مي شوند با رعايت مقررات مربوطه و پيشنهاد قبول هدايا و اعانات و كمك به نام سازمان

 12- بررسي و اظهارنظر و اخذ تصميم درخصوص ساير پيشنهادات و اموري كه از طرف مديرعامل در قالب وظايف سازمان پيشنهاد مي گردد.

 13- بررسي و پيشنهاد معاملات و سفارشهاي خريد خارجي به شورا

 ماده 18 : چنانچه اعضاي هيات مديره درمورد تصميمات و مسائل مالي و حتي اداري سازمان اختلاف نظر داشته باشند مي بايستي مراتب را كتباً به شورا اعلام نموده و تصميمات شورا كه با رعايت مفاد اساسنامه اتخاذ مي شود نسبت به مسائل مربوط ، نافذ مي باشد.

 ماده 19- هيات مديره در حدود مصوبات شورا در كليه محاكم و مراجع قضايي نماينده تام الاختيار سازمان بوده و داراي كليه اختيارات مندرج در مواد 35 و 36 قانون دادرسي مدني با حق صلح و سازش با رعايت اصل 139 قانون اساسي و ساير قوانين و مقررات خواهد بود.

 ماده 20- هيأت‌مديره مي‌تواند در حدود اساسنامه و آئين‌نامه‌هاي مربوطه قسمتي از اختيارات خود را با تصويب شورا با حفظ مسئوليت به مديرعامل تفويض خواهد نمود.

 تبصره: مديرعامل موظف مي‌باشد كه گزارش عمليات اجرايي در حدود اختيارات تفويضي در اين ماده را همه ‌ماهه به هيأت‌مديره تسليم نمايد.

 ماده 21: غير از مديرعامل و اعضاي تمام وقت (اعضاي موظف) هيات مديره كه از سازمان حقوق و مزاياي ماهانه دريافت خواهند كرد ،‌عضو علي البدل هيات مديره در ازاي شركت در جلسات غير از حق الزحمه و يا حق الجلسه اي كه از طرف شوراي سازمان تعيين مي گردد وجهي دريافت نخواهند كرد. بهرحال به هر نفر بيش از شش جلسه در ماه حق الجلسه پرداخت نخواهد شد.

تبصره 1- حقوق و مزاياي آن دسته از كاركنان شهرداري كه به سازمان مامور و يا منتقل مي شوند طبق مقررات مربوطه پرداخت خواهند شد.

 تبصره 2- پرداخت هرگونه حقوق و مزايا غير از پاداش پايان سال به آن دسته از افرادي كه از شهرداري حقوق و مزاياي خود را دريافت مي نمايند ممنوع مي باشد.

 ماده 22- مديرعامل :مديرعامل سازمان از افراد ذيصلاح كه علاوه بر داشتن مدرك تحصيلي (حداقل ليسانس) و داراي 5 سال سابقه اجرايي مرتبط و تجربيات كافي در امور مسائل مربوط به سازمان باشد براي خدمت تمام وقت از بين اعضاي انتخابي (اعم از اصلي يا علي البدل) هيات مديره و يا خارج از سازمان (مشروط به داشتن شرايط فوق الذكر) باپيشنهاد شهردار و تصويب شورا براي مدت دو سال انتخاب و پس از تائيد وزارت كشور با حكم رئيس شورا منصوب مي گردد.

 الف) مشخصات كامل مديرعامل مي بايستي همراه با فرم معرفينامه به وزارت كشور اعلام شود.

 ب) تجديد انتخاب مديرعامل با رعايت مقررات مربوطه بلامانع است.

 تبصره: دوره خدمت مديرعامل در موارد ذيل خاتمه مي‌پذيرد:

 1- چنانچه هر يك از اعضاي هيات مديره سازمان به عملكرد مديرعامل ايراد و يا اعتراضي داشته باشند ،‌ مي بايستي مطلب را كتباً به مديرعامل و همچنين به رئيس هيات مديره تسليم دارند و رئيس هيات مديره مي بايستي موضوع را در اولين جلسه هيات مديره كه با حضور مديرعامل تشكيل مي شود مطرح نمايد ، مديرعامل پاسخ خواهد داد و در صورتيكه عضو معترض قانع نشده باشد سوال خود را كتباً به شورا ارسال خواهد شد در اين صورت و همچنين در صورتي كه هريك از اعضاي شورا به عملكرد مديرعامل اعتراض داشته باشند ،‌رئيس شورا مي بايستي براساس گزارشات مذكور و يا گزارشات واصله از بازرسي و همچنين براساس نظرات اعلامي وزارت كشور جلسه فوق العاده شورا را تشكيل تا به موضوع رسيدگي شود.

 رئيس شورا موظف است مطالب مذكور را به مديرعامل ابلاغ نمايد ، مديرعامل مكلف است درجلسه عادي و يا فوق العاده شورا كه توسط رئيس شورا تعيين مي شود حضور بهم رسانده و پاسخ ارائه نمايد و چنانچه شورا به مديرعامل راي عدم اعتماد دهد ،‌ مدير عامل راي عدم اعتماد دهد ،‌مديرعامل بلافاصله از سمت خود عزل مي شود .

 2- در موارد تعليق طبق مقررات قانوني

 3- خاتمه مدتي كه براي آن دوره انتخاب شده است.

 4- چنانچه فاقد هر يك از شرايط مربوط به انتخاب مديرعامل باشد.

 5- استعفاء يا فوت يا حجر.

 تبصره 1: در صورت فوت، استعفاء، حجر، و يا بركناري مديرعامل، حسب اعلام هيأت مديره يكي

 از مديران يا مسئولان سازمان با انتخاب رئيس شوراي سازمان وظايف مديرعامل را حداكثر به مدت دو ‌ماه عهده‌دار خواهد شد.

  تبصره 2: مديرعامل مي‌تواند استعفاء خود را از دو ماه قبل به اطلاع شورا برساند شورا مي‌تواند با استعفاء مخالفت كند و مديرعامل نيز مي تواند بعد از يك ماه از تاريخ اعلامي، استعفاء خود را با درج مهلت يك‌ماهه اعلام دارد و رئيس شورا موظف است حداكثر قبل از اتمام مهلت 2 ماهه مديرعامل جديد را حسب انتخاب به شورا معرفي نمايد.

 تبصره 3: مديرعامل خاتمه خدمت يافته موظف به تنظيم و امضاء صورتجلسه تحويل و تحول با مديرعامل جديد مي‌باشد.

 ماده 23: وظايف و اختيارات مديرعامل

 مديرعامل بالاترين مقام اداري و اجرايي سازمان است كه بر كليه واحدهاي تابعه سازمان سرپرستي و نظارت داشته و مسئول حسن اجراي امور و حفظ منافع و سرمايه و اموال و دارايي سازمان و اجراي مفاد اساسنامه و مصوبات شورا و هيأت ‌مديره مي‌باشد و در مقابل اين دو مرجع مسئول خواهد بود.

 مديرعامل از جمله داراي وظايف و اختيارات زير است:

 1- اجراي مصوبات شورا ي سازمان و هيأت‌مديره كه منطبق با مفاد اساسنامه بوده و اقدام در اداره امور سازمان و كوشش در جهت پيشبرد اهداف آن با اعمال مديريت صحيح و نظارت بر حسن اجراي انجام وظايف واحدهاي تابعه سازمان

 2- همكاري در بررسي و تهيه طرح تشكيلاتي ،‌آيين نامه مالي و معاملاتي و ساير آيين نامه هاي داخلي سازمان با پيشنهاد اصلاح و تغييرات در آن به هيات مديره

 3- پيشنهاد استخدام پرسنل موردنياز سازمان براساس تشكيلات مصوب و همچنين پيشنهاد ميزان حقوق و مزايا و يا پاداش پرسنل به هيات مديره وفق مقررات و آيين نامه هاي مالي و اداري و استخدامي سازمان

 4- نصب و عزل كاركنان و اعطاي مرخصي و ترفيعات براساس مقررات استخدامي سازمان و خلع يد و انعقاد قرارداد با اشخاصي كه مسئولين امور اداري سازمان را بعهده دارند.

 5- تهيه و تنظيم بودجه ،‌متمم و اصلاح و تفريغ بودجه سالانه جهت تسليم به هيات مديره

 6- تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير گزارشهاي مالي و عملياتي سازمان جهت بررسي و طرح در هيأت‌مديره و تسليم آن به شوراي سازمان.

 7- انجام كليه معاملات و انعقاد و مبادله قراردادهاي مالي و فني مصوب هيات مديره با رعايت مقررات و آيين نامه هاي مالي و معاملاتي مصوب شورا و ساير مقررات مربوطه

 8- امضاء كليه اسناد و اوراق مالي تعهدآور ،‌قبول تعهد ، ظهرنويسي ،‌پرداخت و واخواست اوراق تجاري ، وصول مطالبات ، پرداخت ديون و انجام هرگونه معامله اعم از خريد و فروش ، اجاره ،‌استيجاره ، تغيير و تبديل و فسخ قراردادها ،‌رهن گذاشتن اموال منقول و غيرمنقول سازمان در برابر ديون ،‌اجراي اسناد لازم الاجرا برحسب مورد به اتفاق معاون اداري و مالي سازمان همراه با مهر سازمان براساس مقررات و مفاد اساسنامه

 تبصره – معاون اداري و مالي به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيات مديره و زيرنظر مديرعامل با رعايت صرفه و صلاح سازمان و مقررات اين اساسنامه و آيين نامه هاي مصوب ، انجام وظيفه نموده و بر درآمد و هزينه هاي سازمان نظارت مستقيم داشته و نسبت به تنظيم دفاتر قانوني براساس روش دفترداري دوطرفه و ثبت حسابها اقدام و نظارت مي نمايد مديرعامل و معاون اداري و مالي ذيحساب مشترك مي باشند.

 9- مديرعامل ضمن نظارت بر اجراي صحيح امور در واحدهاي تابعه مي بايستي در جهت سياست خودكفايي با استفاده از حداقل نيروي انساني صرفه و صلاح ،سازمان را مدنظر قرار داده و از هرگونه ضايعات و نارسائيها در امور مربوط به سازمان شديداً جلوگيري نمايد.

 10- مديرعامل حافظ منافع سازمان بوده و با تصويب هيات مديره و به نمايندگي از سازمان اختيارات ماده 20 اين اساسنامه را خواهد داشت.

 11- مديرعامل مي تواند با تصويب هيات مديره و به منظور تسريع در امور جاري سازمان ،‌بخشي از اختيارات خود را به هر يك از اعضاء ثابت هيات مديره و معاون مالي و اداري سازمان تفويض نمايد ،‌ليكن اين تفويض اختيار رافع مسئوليت مديرعامل نبوده و مسئوليت حسن اداره امور و حفظ دارايي سازمان همچنان بعهده او خواهد بود.

 تبصره – مديرعامل موظف است در مدت معذوريت يا مرخصي و يا ماموريت به ترتيب فوق جانشين معين كند.

 12- مديرعامل هر شش ماه يكبار موظف به تهيه و تسليم صورتهاي مالي و دارايي و ديون سازمان و ارائه آن به هيات مديره مي باشد.

 13- تقسيم كار صحيح بين كاركنان و ايجاد هماهنگي بين بخشها و واحدهاي مختلف سازمان و نيز اتخاذ تصميمات انضباطي درباره مستخدمين براساس مقررات موضوعه

 14- امور اداري سازمان توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي منحصراً در قالب قراردادهاي پيمانكاري كه با آنها منعقد مي شود با ذكر كارهاي معين يا زمان مشخص و براساس برنامه مصوب سالانه سازمان انجام مي شود بطوريكه هيچگونه تعهد استخدامي براي سازمان ايجاد نشده و كليه تعهدات ناشي از اجراي قوانين كار و تامين اجتماعي بعهده پيمانكار باشد ، بديهي است سازمان مي تواند از خدمت كاركنان ديگر سازمانها كه برابر مقررات مي توانند به سازمان مامور خدمت شوند بصورت مامور استفاده نمايد.

 تبصره : در صورت لزوم استخدام پرسنل موردنياز در قسمت كارگري به تعداد محدود و صرفاً براساس پستهاي مصوب سازماني پس از ارائه توجيهات لازم و كسب مجوز از وزارت كشور در چارچوب قوانين و مقررات مرتبط امكان پذير خواهد بود و استخدام موردنياز د قسمت كارمندي نيز با توجه به ماده 10 قانون مديريت پسماندها و براساس پستهاي مصوب سازماني مشمول مقررات استخدامي شهرداريها و پس از كسب مجوزهاي مربوط در چارچوب قوانين مرتبط مي باشد . بديهي است تشكيلات پرسنلي و پستهاي سازمان تفضيلي اعم از كارمندي و كارگري مستلزم تائيد شوراي سازمان و تصويب شوراي اسلامي شهر و موافقت وزارت كشور خواهد بود.

 15- مسئوليت اعضاي هيات مديره و مديرعامل در برابر سازمان علاوه بر مسئوليتهاي مصرح در اساسنامه مسئوليت وكيل در برابر موكل است.

 16- نمايندگي سازمان در برابر ادارات ،‌موسسات دولتي و خصوصي و مراجع انتظامي و قضايي

 17- تهيه وتنظيم هرگونه مقررات و دستورالعملهاي لازم براي پيشبرد امور سازمان

 ماده 24 : بازرس

 شوراي سازمان يك شخص حقيقي با مدرك تحصيلي ليسانس و با حداقل 5 سال سابقه كار مرتبط با امور سازمان را به عنوان بازرس براي مدت يك‌سال انتخاب و از طريق استانداري جهت صدور حكم به وزارت كشور معرفي نمايد. انتخاب مجدد وي براي دوره‌هاي بعد بلامانع مي‌باشد. در انتخاب بازرس رعايت ماده 147 قانون تجارت الزامي است.

 ماده 25 : وظايف بازرس

 1- مراقبت در تطبيق عمليات سازمان با قوانين و آئين‌نامه‌هاي مربوطه و تسليم گزارشات ماهانه به مديرعامل و رئيس هيأت‌مديره و در صورت لزوم به رئيس شوراي سازمان همراه با اظهارنظر صريح.

 2- همكاري با حسابرسان منتخب شوراهاي اسلامي شهرها و بازرسان اعزامي وزارت كشور.

 تبصره 1- چنانچه وزارت كشور در نتيجه بازرسي، عملكرد مديرعامل را مغاير مقررات تشخيص دهد مراتب را به شوراي سازمان منعكس مي‌نمايد.

 رئيس شورا موظف است حداكثر به فاصله پانزده روز از دريافت نامه نسبت به تشكيل جلسه فوق‌العاده شورا اقدام و موضوع را در جلسه مطرح و نتيجه را مستدلاً اعم از آنكه منجر به ابقاء و يا عزل مديرعامل شود بلافاصله به وزارت كشور گزارش نمايد. بديهي است نظر واصله از وزارت كشور ملاك عمل خواهد بود.

 

تبصره 2- مديرعامل و هر يك از اعضاي هيأت‌مديره و همچنين كليه كاركنان سازمان موظفند هر موقع و هر نوع توضيح شفاهي يا كتبي و يا هرگونه مدارك و اوراقي را كه بازرس سازمان و يا بازرسان وزارت كشور بخواهند بلافاصله در اختيار آنها بگذارند، بازرسي و مطالبه اسناد و مدارك بايد به نحوي انجام گيرد كه به امور جاري سازمان لطمه وارد نسازد.

 3- رسيدگي به هرگونه اقدامات مالي سازمان به منظور حصول اطمينان از اينكه درآمد به طور صحيح وصول و هزينه‌ها با رعايت مقررات بودجه مصوب و صرفه و صلاح سازمان انجام خواهد گرفت.

 4- چنانچه بازرس براي انجام وظايف خودرسيدگي به امورسازمان يا اسناد مالي و دفاتر سازمان را لازم بداند مي‌تواند با توجيه كافي براي انجام آنها از متخصصين مربوط و يا حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر در حد اعتبارات مصوب دعوت به همكاري نمايد.

 5- گزارش هرگونه ابهام يا ايراد در امور جاري و عملياتي سازمان به طور كتبي به شوراي سازمان و اعلام مواردي كه نياز به طرح در شوراي سازمان ندارد به هيأت‌مديره و مديرعامل جهت اصلاح.

 تبصره- ابهامات و نقائص مورد اشاره بازرس مي‌بايستي حداكثر ظرف دو هفته و يا در اولين جلسه هيأت‌مديره مطرح و برابر مقررات رسيدگي شود و در غير اينصورت بازرس موظف به تسليم گزارش كتبي به رئيس شوراي سازمان مي‌باشد.

 6- انجام ساير اموري كه به نحوي ممكن است به صورت موردي به بازرس محول شده باشد.

 تبصره- بازرس حق مداخله در اجراي امور اداري و معاملات سازمان را ندارد ولي مي‌تواند نظرات خود را كتباً به مديرعامل و هيأت‌مديره و شوراي سازمان ابلاغ نمايد.

 7- تصميمات و اقدامات بازرس بايستي در دفتر مخصوص با قيد تاريخ ثبت و امضاء شود، شورا و هيأت‌مديره سازمان در مواقع لزوم مي‌توانند بازرس را دعوت نمايند تا براي بررسي مسائل با آنان تشكيل جلسه دهد.

 ماده 26 : در صورت معذوريت، فوت ، استعفاء ، حجر يا سلب شرايط يا عدم قبول سمت توسط بازرس جهت انجام وظيفه محوله شورا بلافاصله وفق مقررات ماده 24 اقدام خواهد شد.

 فصل چهارم: امور مالي سازمان

 ماده 27 : سال مالي سازمان ازاول فروردين‌ماه هرسال آغازوتاپايان اسفندماه همان سال به اتمام مي‌رسد ولي اولين سال مالي سازمان استثنائاً از تاريخ تأسيس سازمان تا پايان اسفندماه همان سال خواهد بود.

 ماده 28 : هيات مديره موظف است همه ساله ترازنامه ساليانه وحساب سودوزيان وتفريغ بودجه سازمان راتهيه ويك نسخه ازآنرا همراه باگزارش عملكردتاپانزدهم ارديبهشت ماه سال بعد براي رسيدگي به بازرس و ناظر قانوني تسليم نمايد.

 تبصره – شوراي سازمان جهت رسيدگي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و تفريغ بودجه و ساير صورتهاي مالي بايستي حداكثر تا آخر ارديبهشت ماه سال به درخواست رئيس هيات مديره از طرف رئيس شورا دعوت و تشكيل جلسه دهد و حداكثر تا آخر خرداد ماه شورا موظف است نظريه قطعي خود را براي تصويب شوراي اسلامي شهر اعلام نمايد.

 ماده 29 : برنامه كار و بودجه سال آتي سازمان بايد حداكثر تا اول دي ماه هر سال براي بررسي و تصويب هيات مديره توسط مديرعامل ارائه و تا پانزدهم ديماه جهت تصويب نهايي به شوراي سازمان تسليم شود و شوراي سازمان رسيدگي به بودجه را حداكثر تا آخر دي ماه همان سال خاتمه خواهد داد و يك نسخه از آن را براي تصويب به شوراي اسلامي شهر ارسال خواهد نمود.

 تبصره : دوره عمل بودجه مصوب هر سال تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد خواهد بود و هزينه هاي پرداخت نشده و تعهداتي كه تا آخر اسفندماه هر سال تحقق يافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبارات مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.

 ماده 30 – كليه درآمدهاي سازمان در حسابي نزد بانك ملي شعبه مركزي واريز خواهد شد با اين قصد كه برداشت از اين حساب صرفاً جهت واريز به حساب هزينه ها كه جداگانه نزد همين بانك يا شعبات آن به اطلاع شوراي سازمان افتتاح مي شود با صدور چك و امضاي مديرعامل و معاون اداري و مالي مقدور خواهد بود.

 تبصره – افتتاح و مسدود نمودن حساب در شعب بانك ملي توسط دارندگان امضاء با تصويب هيات مديره و معرفي رئيس هيات مديره و با تصويب شوراي اسلامي شهر خواهد بود.

 ماده 31 : هيأت‌مديره مكلف است هرسال يك بيستم ازسودويژه سازمان را تا رسيدن به يك دهم سرمايه، ذخيره نمايد. نعيين ميزان ساير ذخاير مالي به پيشنهاد هيأت‌مديره و تصويب شوراي سازمان خواهد بود.

 ماده 32 : كليه مكاتبات سازمان با امضاي مديرعامل و مهر سازمان در غياب او به امضاي حانشين وي كه با اطلاع هيات مديره تعيين مي شود و مهر سازمان معتبر خواهد بود.

 ماده 33 : دخل و تصرف در وجوه و اموال سازمان به منزله دخل و تصرف در وجوه و اموال عمومي و شهرداري بوده و متخلفين بر طبق قانون و مقررات مربوطه تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.

 ماده 34 : تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و تفريغ بودجه و عملكرد هيات مديره به منزله مفاصا حساب مديران براي آن دوره مالي خواهد بود.

 فصل پنجم: مقررات مختلف

 ماده 35 : اعضاي شوراي سازمان و هيات مديره و مديرعامل حق ندارند در معاملاتي كه با سازمان و يا به حساب سازمان صورت مي گيرد بطور مستقيم يا غيرمستقيم شركت نموده يا سهيم شوند و همچنين رعايت قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات الزامي است.

 ماده 36 : چنانچه مواردي در اين اساسنامه پيش بيني نشده باشد براساس قانون شهرداري و ساير قوانين و مقررات جاري مربوطه با هماهنگي وزارت كشور عمل خواهد شد.

 ماده 37 : كليه آگهي ها و اطلاعيه هاي سازمان در روزنامه رسمي كشور و يكي از جرايد كثيرالانتشار مركز درج خواهد گرديد.

 ماده 38 : اين اساسنامه مشتمل برپنج فصل و 38 ماده42تبصره و 122بنددر22صفحه مستندبه ماده 84 قانون شهرداري و بند پانزدهم ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 مورد تأييد و موافقت مي باشد و كليه صفحات آن ممهور به مهر وزارت كشور و منقش به مهر برجسته اداره كل امور شهرداريها است.

 

جهش تولید با مشارکت مردم

گالری عملکرد سازمان

اطلاعیه ها

تابلو های فرهنگی