"برای جلوگیری از دفن بی رویه ضایعات ، آن را از ابتدا تفکیک کنیم **** شهروند عزیز ، کاغذ دیگر زباله نیست آن را با دیگر ضایعات دور نریزیم **** فقط یک زمین داریم آن را با زباله آلوده نکنیم **** بازیافت مواد = نگه داشتن منابع طبیعی برای نسلهای آینده **** بازیافت گردشی است به سوی بهره وری و زیبایی **** بازیافت مواد = جلوگیری از هدر رفتن انرژی وتوسعه پایدار در گرو حفظ منابع ماندگار **** با تفکیک و بازیافت مواد آلی،دراحیای زمین های کشاورزی کشور سهیم شویم **** آیا می دانید باطری ها به دلیل داشتن سرب و مواد اسیدی جزیی از زباله های خطرناک هستند **** با تحویل زباله های خشک به ماموران شهرداری ، از استفاده غیر قانونی توسط افراد سود جو جلوگیری کنیم **** حرکت در جهت خود کفایی ملی ، با مشارکت در طرح جامع بازیافت و تفکیک زباله در مبدا **** شهروند عزیز ، اصول اولیه و الفبای پاکیزگی شهری ، کاهش زباله و جداسازی آن است **** از زباله گل می رویداگر آن را بازیافت کرده وتبدیل به کود کمپوست کنیم **** پاکی وطراوت محیط زیست را با تولید بی رویه زباله از بین نبریم ****

پیام سرپرست سازمان

آموزش شهروندی

هفته نامه پسماند

سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد مجوزهای شماره 344 مورخه 14-04-1393 و شماره 426 مورخ 21-05-1393 هیات مدیره و شماره 385 مورخه 25-04-1393 شورای سازمان پروژه های از طریق مناقصه عمومی و مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

 

 

آگهی مناقصه و مزایده عمومی سال 1393

سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد مجوزهای شماره 344 مورخه 14-04-1393 و شماره 426 مورخ 21-05-1393 هیات مدیره و شماره 385 مورخه 25-04-1393 شورای سازمان پروژه های از طریق مناقصه عمومی و مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. 

 

جهش تولید با مشارکت مردم

گالری عملکرد سازمان

اطلاعیه ها

تابلو های فرهنگی