"برای جلوگیری از دفن بی رویه ضایعات ، آن را از ابتدا تفکیک کنیم **** شهروند عزیز ، کاغذ دیگر زباله نیست آن را با دیگر ضایعات دور نریزیم **** فقط یک زمین داریم آن را با زباله آلوده نکنیم **** بازیافت مواد = نگه داشتن منابع طبیعی برای نسلهای آینده **** بازیافت گردشی است به سوی بهره وری و زیبایی **** بازیافت مواد = جلوگیری از هدر رفتن انرژی وتوسعه پایدار در گرو حفظ منابع ماندگار **** با تفکیک و بازیافت مواد آلی،دراحیای زمین های کشاورزی کشور سهیم شویم **** آیا می دانید باطری ها به دلیل داشتن سرب و مواد اسیدی جزیی از زباله های خطرناک هستند **** با تحویل زباله های خشک به ماموران شهرداری ، از استفاده غیر قانونی توسط افراد سود جو جلوگیری کنیم **** حرکت در جهت خود کفایی ملی ، با مشارکت در طرح جامع بازیافت و تفکیک زباله در مبدا **** شهروند عزیز ، اصول اولیه و الفبای پاکیزگی شهری ، کاهش زباله و جداسازی آن است **** از زباله گل می رویداگر آن را بازیافت کرده وتبدیل به کود کمپوست کنیم **** پاکی وطراوت محیط زیست را با تولید بی رویه زباله از بین نبریم ****

پیام سرپرست سازمان

آموزش شهروندی

هفته نامه پسماند

سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین درنظر دارد به استناد مجوز شماره 397 مورخ 31-04-93 شورای سازمان و شماره 645 مورخ 20-06-93 و با توجه به بند یک صورت جلسه هیئت مدیره به شماره 809 مورخ 27-07-93 مبنی بر ادغام دو پروژه جمع آوری پسماند خشک سطح شهر و مرکز دفن چرمشهر در قالب یک پروژه از طرق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار می کند.

آگهی تجدید مزایده جمع آوری ضایعات خشک سطح شهر و مرکز دفن

( درج شده در مطبوعات سه شنبه 8 آذر 1393)

سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین درنظر دارد به استناد مجوز شماره 397 مورخ 31-04-93 شورای سازمان و شماره 645 مورخ 20-06-93 و با توجه به بند یک صورت جلسه هیئت مدیره به شماره 809 مورخ 27-07-93 مبنی بر ادغام دو پروژه جمع آوری پسماند خشک سطح شهر و مرکز دفن چرمشهر در قالب یک پروژه از طرق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار می کند.


 


 

جهش تولید با مشارکت مردم

گالری عملکرد سازمان

اطلاعیه ها

تابلو های فرهنگی