"برای جلوگیری از دفن بی رویه ضایعات ، آن را از ابتدا تفکیک کنیم **** شهروند عزیز ، کاغذ دیگر زباله نیست آن را با دیگر ضایعات دور نریزیم **** فقط یک زمین داریم آن را با زباله آلوده نکنیم **** بازیافت مواد = نگه داشتن منابع طبیعی برای نسلهای آینده **** بازیافت گردشی است به سوی بهره وری و زیبایی **** بازیافت مواد = جلوگیری از هدر رفتن انرژی وتوسعه پایدار در گرو حفظ منابع ماندگار **** با تفکیک و بازیافت مواد آلی،دراحیای زمین های کشاورزی کشور سهیم شویم **** آیا می دانید باطری ها به دلیل داشتن سرب و مواد اسیدی جزیی از زباله های خطرناک هستند **** با تحویل زباله های خشک به ماموران شهرداری ، از استفاده غیر قانونی توسط افراد سود جو جلوگیری کنیم **** حرکت در جهت خود کفایی ملی ، با مشارکت در طرح جامع بازیافت و تفکیک زباله در مبدا **** شهروند عزیز ، اصول اولیه و الفبای پاکیزگی شهری ، کاهش زباله و جداسازی آن است **** از زباله گل می رویداگر آن را بازیافت کرده وتبدیل به کود کمپوست کنیم **** پاکی وطراوت محیط زیست را با تولید بی رویه زباله از بین نبریم ****

پیام سرپرست سازمان

آموزش شهروندی

هفته نامه پسماند

آمار ایستگاه های تفکیک از مبدا

No images found.

پیرو آگهی نوبت دوم تجدید مزایده عمومی به شماره 2481 مورخ 13-10-1393 در رزونامه تفاهم ، این سازمان  در نظر دارد گرد آوری ضایعات  خشک محذوذه شهر ورامین و مرکز دفن ذباله چرمشهر با مشخصات و شرایط ذیل الذکر را از طریق تجدید مزایده عمومی به شرکت ها و پیمانکاران ذیصلاحیت واگذاز نماید لذا مقتضی است بالاترین قیمت پیشنهادی خود را کتبا با مهر و امضا اعلام نمایید.

 

دعوت نامه شرکت در تجدید مزایده عمومی13-10-1393

 پیرو آگهی نوبت دوم تجدید مزایده عمومی به شماره 2481 مورخ 13-10-1393 در رزونامه تفاهم ، این سازمان  در نظر دارد گرد آوری ضایعات  خشک محذوذه شهر ورامین و مرکز دفن ذباله چرمشهر با مشخصات و شرایط ذیل الذکر را از طریق تجدید مزایده عمومی به شرکت ها و پیمانکاران ذیصلاحیت واگذاز نماید لذا مقتضی است بالاترین قیمت پیشنهادی خود را کتبا با مهر و امضا اعلام نمایید. 

سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

گالری عملکرد سازمان

اطلاعیه ها

تابلو های فرهنگی