"برای جلوگیری از دفن بی رویه ضایعات ، آن را از ابتدا تفکیک کنیم **** شهروند عزیز ، کاغذ دیگر زباله نیست آن را با دیگر ضایعات دور نریزیم **** فقط یک زمین داریم آن را با زباله آلوده نکنیم **** بازیافت مواد = نگه داشتن منابع طبیعی برای نسلهای آینده **** بازیافت گردشی است به سوی بهره وری و زیبایی **** بازیافت مواد = جلوگیری از هدر رفتن انرژی وتوسعه پایدار در گرو حفظ منابع ماندگار **** با تفکیک و بازیافت مواد آلی،دراحیای زمین های کشاورزی کشور سهیم شویم **** آیا می دانید باطری ها به دلیل داشتن سرب و مواد اسیدی جزیی از زباله های خطرناک هستند **** با تحویل زباله های خشک به ماموران شهرداری ، از استفاده غیر قانونی توسط افراد سود جو جلوگیری کنیم **** حرکت در جهت خود کفایی ملی ، با مشارکت در طرح جامع بازیافت و تفکیک زباله در مبدا **** شهروند عزیز ، اصول اولیه و الفبای پاکیزگی شهری ، کاهش زباله و جداسازی آن است **** از زباله گل می رویداگر آن را بازیافت کرده وتبدیل به کود کمپوست کنیم **** پاکی وطراوت محیط زیست را با تولید بی رویه زباله از بین نبریم ****

پیام سرپرست سازمان

آموزش شهروندی

هفته نامه پسماند

سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد مجوز هئت مدیره بشماره 408 مورخ 94/04/10 هیات مدیره و مجوز شماره 410 مورخ 94/04/11 شورای سازماندهی م جمع اوری پسماند های خشک محدوده شهر ورامین را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و سازماندهی و جمع آوری پسماند های خشک مرکزی دفن زباله  چرمشهر را به اشخاص حقیقی و حقوقی  واجد شرایط  ، از طریق مزایده عمومی  واگذار نماید .


آگهی  مزایده عمومی ( نوبت دوم )

سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد مجوز هئت مدیره بشماره 408 مورخ 94/04/10 هیات مدیره و مجوز شماره 410 مورخ 94/04/11 شورای سازماندهی م جمع اوری پسماند های خشک محدوده شهر ورامین را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و سازماندهی و جمع آوری پسماند های خشک مرکزی دفن زباله  چرمشهر را به اشخاص حقیقی و حقوقی  واجد شرایط  ، از طریق مزایده عمومی  واگذار نماید .


 


 

جهش تولید با مشارکت مردم

گالری عملکرد سازمان

اطلاعیه ها

تابلو های فرهنگی