"برای جلوگیری از دفن بی رویه ضایعات ، آن را از ابتدا تفکیک کنیم **** شهروند عزیز ، کاغذ دیگر زباله نیست آن را با دیگر ضایعات دور نریزیم **** فقط یک زمین داریم آن را با زباله آلوده نکنیم **** بازیافت مواد = نگه داشتن منابع طبیعی برای نسلهای آینده **** بازیافت گردشی است به سوی بهره وری و زیبایی **** بازیافت مواد = جلوگیری از هدر رفتن انرژی وتوسعه پایدار در گرو حفظ منابع ماندگار **** با تفکیک و بازیافت مواد آلی،دراحیای زمین های کشاورزی کشور سهیم شویم **** آیا می دانید باطری ها به دلیل داشتن سرب و مواد اسیدی جزیی از زباله های خطرناک هستند **** با تحویل زباله های خشک به ماموران شهرداری ، از استفاده غیر قانونی توسط افراد سود جو جلوگیری کنیم **** حرکت در جهت خود کفایی ملی ، با مشارکت در طرح جامع بازیافت و تفکیک زباله در مبدا **** شهروند عزیز ، اصول اولیه و الفبای پاکیزگی شهری ، کاهش زباله و جداسازی آن است **** از زباله گل می رویداگر آن را بازیافت کرده وتبدیل به کود کمپوست کنیم **** پاکی وطراوت محیط زیست را با تولید بی رویه زباله از بین نبریم ****

پیام سرپرست سازمان

آموزش شهروندی

هفته نامه پسماند

پیام های تبریک

 پیرو تجدید آگهی نوبت دوم تجدید مزایده عمومی به شماره 1330مورخ 1395/08/08 در روزنامه جام جم در تاریخ 1395/08/17 این سازمان در نظر دارد جمع آوری پسماندها و ضایعات خشک محدوده سطح شهر ورامین و مرکز دفن زباله های شهرداری در منطقه چرمشهر کیلومتر 2 اتوبان قم – گرمسار را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مزایده  عمومی به شرکت ها و پیمانکاران ذیصلاح واگذار نماید .متقاضی است با توجه به شرایط مذکور بالاترین قیمت پیشنهادی خود را کتبا با مهر و امضاء به این سازمان اعلام نمایند.

 

 دعوت نامه شرکت در تجدید مزایده عمومی 1395/08/17

پیرو تجدید آگهی نوبت دوم تجدید مزایده عمومی به شماره 1330مورخ 1395/08/08 در روزنامه جام جم در تاریخ 1395/08/17 این سازمان در نظر دارد جمع آوری پسماندها و ضایعات خشک محدوده سطح شهر ورامین و مرکز دفن زباله های شهرداری در منطقه چرمشهر کیلومتر 2 اتوبان قم – گرمسار را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مزایده  عمومی به شرکت ها و پیمانکاران ذیصلاح واگذار نماید .متقاضی است با توجه به شرایط مذکور بالاترین قیمت پیشنهادی خود را کتبا با مهر و امضاء به این سازمان اعلام نمایند.


 


 

سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین

گالری عملکرد سازمان

اطلاعیه ها

تابلو های فرهنگی